Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Nowe wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

2010-06-11

15 czerwca 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.):

1) wprowadzono nowy druk ,,Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" zawierającą analizę gotowości do podjęcia przez dziecko nauki w szkole; w roku szkolnym 2009/2010 informację wydaje się rodzicom dziecka do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko podejmuje naukę w szkole podstawowej, w roku szkolnym 2009/2010 do dnia 15 czerwca 2010 r.;

2) zrezygnowano z umieszczania na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, technikum uzupełniającego i szkoły policealnej nazwy zawodu;

3) wprowadzono wymóg wpisywania nr PESEL ucznia w ewidencjach: wydawanych przez szkoły świadectw i innych druków szkolnych powinna zawierać obok dotychczasowych, świadectw dojrzałości wydawanych przez kuratora oświaty oraz wydawanych przez szkoły podstawowe i przedszkola legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych;

4) wprowadzono również we wszystkich wzorach świadectw pozycję przeznaczoną na wpisanie numeru PESEL ucznia (słuchacza);

5) w związku z wprowadzeniem matematyki jako przedmiotu obowiązkowego dla wszystkich absolwentów w części pisemnej egzaminu maturalnego wprowadzono zmiany w zakresie wydawania świadectw dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego polegające na wprowadzeniu nowego wzoru świadectwa dojrzałości dla absolwentów, którzy zdadzą egzamin maturalny na warunkach obowiązujących od roku szkolnego 2009/2010 oraz na pozostawieniu wzoru świadectwa dojrzałości wydawanego osobom, które zdadzą egzamin maturalny na warunkach obowiązujących do roku szkolnego 2008/2009; ponadto na świadectwie dojrzałości odnotowywany będzie poziom na jakim zdawany był dany przedmiot dodatkowy;

6) wprowadzono możliwość wpisywania na świadectwach nazwy zespołu szkół;

7) zrezygnowano z zamieszczania we wzorach świadectw wydawanych przez szkoły informacji, że dana osoba otrzymała promocję lub ukończyła szkołę ,,na podstawie uchwały rady pedagogicznej";

8) ponadto zrezygnowano z przepisów regulujących:

- warunki i tryb wydawania świadectw w szkołach ponadpodstawowych, gdyż szkoły te obecnie nie funkcjonują już w systemie oświaty;

- z możliwości wydawania przez szkoły świadectw szkolnych promocyjnych na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty; szkoły, które wydają obecnie świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, mogą wydawać świadectwa szkolne promocyjne na tych drukach do roku szkolnego 2010/2011 włącznie;

- kwestie związane z wydawaniem świadectw ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty. Obecnie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Przepisy przejściowe.

Świadectwa szkolne promocyjne szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, świadectwa ukończenia szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu dojrzałości, protokoły egzaminów dojrzałości oraz zbiór protokołów egzaminu dojrzałości, na drukach według dotychczasowych wzorów, będą mogły być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczali do klasy II gimnazjum, otrzymują świadectwa szkolne promocyjne na drukach według dotychczasowych wzorów. Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2009/2010 i 2010/2011 ukończyli gimnazjum, otrzymują świadectwa ukończenia gimnazjum na drukach według dotychczasowych wzorów. Natomiast począwszy od roku szkolnego 2011/2012 świadectwa szkolne promocyjne gimnazjum oraz świadectwa ukończenia gimnazjum będą wydawane na drukach według nowych wzorów określonych w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia.

Arkusze ocen uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, oraz indeksy, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone na tych drukach do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z wyjątkiem arkuszy dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2009/2010 do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum, które muszą być założone na drukach według nowych wzorów określonych w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia. Zatem obowiązkiem szkół w bieżącym roku szkolnym 2009/2010 będzie założenie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I gimnazjum arkuszy ocen na drukach według nowych wzorów, określonych w załączniku nr 3 do przedmiotowego rozporządzenia.

Ponadto, rozporządzenie przewiduje, że w roku szkolnym 2009/2010 arkusze ocen uczniów szkół ponadgimnazjalnych mogą być zakładane na drukach według dotychczasowych wzorów (albo na drukach według nowych wzorów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu).

Podobnie indeksy, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogą być zakładane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie (albo na drukach według nowych wzorów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu).

Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, wydane na drukach według dotychczasowych wzorów, zachowują ważność do czasu odpowiednio ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub ukończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego.

Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, na drukach według dotychczasowych wzorów, mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie (mogą być również wydawane na drukach według nowych wzorów określonych w przedmiotowym rozporządzeniu).

Zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, na druku według dotychczasowego wzoru, mogą być wydawane do roku szkolnego 2010/2011 włącznie.

W roku szkolnym 2009/2010 okręgowe komisje egzaminacyjne mogą wydawać świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych, świadectwa dojrzałości wydawane po zdaniu egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2008/2009 włącznie, aneksy do świadectw dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenia, na drukach według dotychczasowych wzorów.