Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jak powinien postąpić PINB w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli chce zalegalizować samowolnie dobudowany ganek, a pozostali współwłaściciele chcą dokonać jego rozbiórki?

2011-05-02

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpoczął procedurę legalizacji ganku dobudowanego do budynku mieszkalnego. Jak powinien postąpić PINB w przypadku gdy jeden ze współwłaścicieli chce zalegalizować ganek, a pozostali współwłaściciele chcą dokonać jego rozbiórki?

Odpowiedź:

W ramach procedury legalizacyjnej prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud., organ nadzoru budowlanego ma obowiązek zobowiązania inwestora do przedłożenia między innymi oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku współwłasności nieruchomości - brak zgody wszystkich współwłaścicieli na legalizację samowoli budowlanej, pozbawia jedynego współwłaściciela dążącego do takiej legalizacji, prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Współwłasność charakteryzuje się bowiem tym, że dla dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, stosownie do treści art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., który stanowi, że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Legalizacja samowoli budowlanej jest natomiast - podobnie jak zabudowa nieruchomości - czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Ponadto, legalizacja samowoli budowlanej jest zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych, uprawnieniem a nie obowiązkiem inwestora, co może prowadzić do braku wyrażenia na nią zgody przez poszczególnych współwłaścicieli.

W konsekwencji powyższego, jeżeli w zaistniałym stanie faktycznym wszyscy współwłaściciele nie wyrażają woli na legalizację samowoli budowlanej, organ nadzoru budowlanego nie ma możliwości zalegalizowania samowolnie wybudowanego ganku i zobowiązany jest do wydania nakazu jego rozbiórki.

Dorota Dorska, autorka współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 29.04.2011 r.