Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy organ prowadzący może powierzyć pełnienie funkcji dyrektora szkoły osobie, która w trakcie trwania kadencji skończy 65 lat?

2011-09-23

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Aktualnie pełnię funkcję dyrektora szkoły, mam 63 lata, organ prowadzący chce powierzyć pełnienie funkcji dyrektora jeszcze na dwa lata to jest do ukończenia 65 roku życia, kuratorium opiniuje, że na 5 lat. Czy organ prowadzący musi powierzyć pełnienie funkcji dyrektora na 5 lat?

Odpowiedź:

W treści pytania mówi się o powierzeniu stanowiska, a nie funkcji – jak sformułowano w pytaniu, dyrektora szkoły. Należy zatem założyć, że obecny dyrektor jest nauczycielem i powierzono mu stanowisko po przeprowadzonym konkursie.

Do powierzenia stanowiska dyrektora na pięć lat zobowiązuje przepis art. 36a ust. 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o. Jednak w uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres.

Przy skróceniu okresu powierzenia stanowiska dyrektora (w tym przypadku do trzech lat) można odwołać się do poniższego uzasadnienia.

Należy jednak zważyć, że wspomniany w pytaniu dyrektor jest nauczycielem, który za dwa lata ukończy 65 lat. Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu z końcem roku szkolnego, w którym nauczyciel ukończył 65 lat życia, jeśli nabył prawo do emerytury. Gdyby nauczyciel nie nabył prawa do emerytury do chwili ukończenia 65 lat życia przedłuża mu się okres zatrudnienia nie dłużej jednak niż o 2 lata od ukończenia 65 lat życia, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu (przepis art. 23 ust. 2 pkt 4 KN).

W odniesieniu do dyrektora szkoły obowiązuje również przepis art. 36 ust. 1 u.s.o., który mówi, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Powierzenie stanowiska na 5 lat nie zmieniłoby sytuacji dyrektora. Po trzech latach stosunek pracy ze wspomnianym nauczycielem – dyrektorem uległby z mocy prawa rozwiązaniu.

Uważam za zasadne powierzenie stanowiska na 3 lata, (jeśli nauczyciel kończy lata przed 31 sierpnia) z trzech powodów:

1) organ prowadzący zobowiązany przepisami art. 23 ust. 2. pkt 4 KN, rozwiązałby (w imieniu pracodawcy dyrektora, jakim jest szkoła) stosunek pracy z dyrektorem nauczycielem z ostatnim dniem roku szkolnego, w którym ukończył 65 lat i nabył prawo do emerytury;

2) opinia kuratorium w przedmiotowej sprawie nie ma mocy wiążącej, gdyż jest to zapewne odpowiedź na pytanie, a nie obowiązek wydania opinii wynikający np. z przepisów ustawy;

3) powierzenie stanowiska na 5 lat – zgodnie z sugestią kuratorium – straciłoby ważność z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem-dyrektorem z przyczyn podanych wyżej.

Jeśli ukończyłby 65 lat w kolejnym roku szkolny, to okres powierzenia stanowiska wyniósłby 4 lata, itd. Również o rok wydłużyłby się okres zatrudnienia (lub przesunąłby się termin rozwiązania stosunku pracy (patrz. pkt 1).

W wyjątkowej sytuacji, gdy dyrektor nie nabył prawa do emerytury, okres zatrudnienia i okres nominacji należałoby przedłużyć nie dłużej, niż o dwa lata od ukończenia 65 lat życia.

Krzysztof Gawroński, autor współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 21 września 2011 r.