Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jaki czas ma pracownik na zgłoszenie swojej nieobecności w pracy?

2011-10-26

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jaki czas ma pracownik na zgłoszenie swojej nieobecności w pracy?

Odpowiedź

Co do zasady pracownik powinien powiadomić pracodawcę najpóźniej w drugim dniu nieobecności.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.) w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli przepisy prawa pracy obowiązujące u danego pracodawcy nie określają sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

Dotrzymanie ww. terminu nie zawsze jest jednak możliwe. Późniejsze zgłoszenie nieobecności może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza obłożną chorobą pracownika, połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Kamil Szymański, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono 12 października 2011 r.