Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jakie uprawnienia potrzebne są pracownikowi, aby mógł wymienić żarówkę w zakładzie pracy?

2011-12-28

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Jakie uprawnienia potrzebne są pracownikowi, aby mógł wymienić żarówkę w zakładzie pracy?

Odpowiedź:

Poglądy w tej kwestii nie są jednolite. Uważam, że pracownik, który w ramach obowiązków służbowych dokonuje wymiany żarówek w zakładzie pracy, powinien legitymować się uprawnieniami grupy 1 (urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) w zakresie eksploatacji. Ponadto, o ile zachodzi taka potrzeba, pracownik powinien posiadać ważne orzeczenie lekarskie dopuszczające go do pracy na wysokości (powyżej 1 m lub powyżej 3 m, w zależności od potrzeb pracodawcy).

Uzasadnienie:

W myśl art. 2373 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.), eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:

1) eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;

2) dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Prace, o których mowa powyżej, dotyczą wykonywania czynności:

1) mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska – w zakresie obsługi;

2) związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie konserwacji;

3) związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontami urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego – w zakresie remontów;

4) niezbędnych do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie montażu;

5) niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci – w zakresie kontrolno-pomiarowym.

Pomimo że czynność z pozoru tak błaha, wydaje się nie stwarzać szczególnych zagrożeń przy zachowaniu podstawowych zasad bhp, pracodawca decydując się na powierzenie tego typu prac pracownikowi nieposiadającemu stosownych uprawnień naraża się na poważne konsekwencje w razie wypadku. Jeżeli wypadek zostanie zakwalifikowany jako ciężki bądź śmiertelny, zapewne pierwsze pytanie wezwanego na miejsce zdarzenia prokuratora będzie brzmiało: czy poszkodowany posiadał stosowne uprawnienia do konserwacji urządzeń elektrycznych (a wymiana żarówki niewątpliwie do niej należy)?

W związku z tym wskazane jest, aby osoba dokonująca wymiany żarówek w oprawach oświetleniowych, legitymowała się świadectwem kwalifikacji na eksploatację urządzeń należących do grupy 1 (w tym przypadku urządzenia o napięciu nie wyższym niż 1 kV). Ponadto, o ile oprawa znajduje się na wysokości wymuszającej np. wejście na drabinę powyżej 1 m, pracownik powinien również posiadać stosowne orzeczenie lekarskie (wydane w ramach badań profilaktycznych) o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Maciej Ambroziewicz, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP

Odpowiedzi udzielono 12 grudnia 2011 r.