Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Ramowe plany nauczania podpisane

2012-01-27

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 23 stycznia 2012 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami minister Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Nowe przepisy pozwolą dyrektorom na bardziej elastyczne zarządzanie szkolnym planem zajęć.

Ramowe plany nauczania dostosowano do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas IV-VI szkoły podstawowej i dla szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum), której wdrażanie rozpocznie się 1 września 2012 r.

W projektowanym rozporządzeniu, w przepisach określających ramowe plany nauczania dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych, zrezygnowano z określenia tygodniowej liczby godzin, w trzyletnim (lub czteroletnim - w przypadku techników) okresie nauczania, przeznaczonych na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Omawiane przepisy określają jedynie minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w całym cyklu kształcenia. To dyrektorzy będą decydować o tym, jak zajęcia te rozłożone zostaną w całym cyklu kształcenia. Podobnie jak dotychczas nowe rozporządzenie pozwala dyrektorowi na wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o przyznanie szkole dodatkowych godzin (do trzech tygodniowo na oddział) na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć dodatkowych. Rozporządzenie nie zawiera odrębnego ramowego planu nauczania dla liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i klasą wstępną, pozwalają jednak na zapewnienie niezbędnego czasu na zorganizowanie w wybranych gimnazjach nauczania w języku obcym rzadziej wybieranym. Licea ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi, do roku szkolnego 2014/2015 włącznie, będą mogły prowadzić nauczanie w klasie wstępnej (za zgodą organu prowadzącego).

Przyjęto również, że ramowe plany nauczania muszą określać minimalny oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym. Dotyczy to zarówno zajęć w oddziałach specjalnych, jak i w pozostałych oddziałach. Minimalna liczba godzin zajęć rewalidacyjnych nie będzie już zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Przepisy dostosowano do nowych zasad przedłużania nauki uczniem niepełnosprawnym oraz uczniom szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Pozwalają na przedłużenie cyklu kształcenia o jeden rok, przy proporcjonalnym zwiększeniu liczby godzin zajęć. Decyzję w tej sprawie podejmie rada pedagogiczna po uzgodnieniu z rodzicami ucznia i po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu nauczycieli i specjalistów, nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w danym typie szkoły.

Liczne zmiany wobec obowiązującego stanu prawnego nowe rozporządzenie wprowadzi w zakresie planów nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z nową podstawą programową w tych typach szkół (z wyjątkiem zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej) przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym. Według omawianych przepisów uczeń liceum ogólnokształcącego będzie miał obowiązek wyboru od dwóch do czterech przedmiotów (słuchacz – dwóch przedmiotów) w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z nich musi być fizyka, historia, biologia, geografia lub chemia. W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym, związanych z kształceniem w danym zawodzie. Określono również przypadki, w których uczeń zobowiązany będzie uczęszczać na przedmioty uzupełniając, tj. na: historię i społeczeństwo oraz przyrodę.

Nowe ramowe plany nauczania zaczną obowiązywać od 1 września 2012 r. w klasie IV szkoły podstawowej i klasach I szkół ponadgimnazjalnych, a następnie w kolejnych latach będą wprowadzane do kolejnych klas w tych szkołach.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz