Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Na jakich formularzach powinien rozliczyć się podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w sposób liniowy i dodatkowo uzyskał przychód z innych źródeł?

2012-02-28

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Jestem wspólnikiem spółki jawnej i wybrałem podatek liniowy.

W roku 2011 oprócz dochodów w spółce jawnej otrzymałem zasiłek chorobowy z ZUS oraz informację PIT-8C o przychodach z innych źródeł (przychód w kwocie 5625,23 zł bez pobrania zaliczki na podatek dochodowy), tj. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tytułem dopłaty na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych (dofinansowanie montażu solarów w domu jednorodzinnym).

Na jakim formularzu (formularzach) powinienem dokonać rozliczenia rocznego za 2011 r.?

Czy będę mógł skorzystać z ulgi na wychowywanie dzieci z podatku od otrzymanego zasiłku z ZUS i innych źródeł?

Odpowiedź:

Przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo podatnik jest zobowiązany wykazać odrębnie w zeznaniu PIT-36L. Natomiast pozostałe dochody podatnik powinien wykazać w zeznaniu PIT-36 (rozumiem, że nie wszystkie były uzyskane za pośrednictwem płatników - wówczas właściwy byłby PIT-37) i podatek od tych dochodów można pomniejszyć o tzw. ulgę na wychowanie dzieci.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (a więc liniowo), nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Również na mocy art. 30c ust. 6 u.p.d.o.f. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych w sposób określony w ust. 1 (liniowo), nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30b i 30e.

Z powyższych względów dochody opodatkowane liniowo podlegają odrębnemu wykazaniu i rozliczeniu.

Ulgę z tytułu wychowania dziecka podatnik ma prawo odliczyć od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej (art. 27f ust. 1 u.p.d.o.f.). Podatek liniowy nie jest podatkiem obliczanym według skali podatkowej, a więc podatnik nie może odliczyć ulgi w zeznaniu PIT-36L.

Piotr Geliński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 27 lutego 2012 r.