Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Na jaką wysokość można ustawiać puste palety w magazynie?

2012-03-07

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHP

Na jaką wysokość można ustawiać puste palety w magazynie?

Jest to magazyn przeznaczony tylko i wyłącznie do pustych palet, bez regałów.

Odpowiedź

Wysokość na jaką można w magazynie ustawiać puste palety na sobie powinna być wymieniona w instrukcji magazynowania. Wysokość składowania palet do wpisania do instrukcji magazynowania, może być wskazana przez producenta w dokumentacji technicznej dla palety, w której to z reguły określone są parametry techniczne i wytrzymałościowe pojedynczej palety. Jeżeli wysokości składowania palet nie określa producent palety, to wtedy ww. wysokość składowania określa pracodawca, mając na uwadze bezpieczeństwo pracowników.

Uzasadnienie

Obowiązek opracowania instrukcji magazynowania w magazynie został zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p.

W dziale IV r.o.b.h.p. w rozdziale 4 określone zostały wymagania w zakresie transportu wewnętrznego i magazynowania.

Zgodnie z § 68 ust. 1 r.o.b.h.p. materiały i inne przedmioty, powinny być magazynowane w pomieszczeniach i miejscach do tego przeznaczonych. Pomieszczenia magazynowe powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa, stosownie do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów.

Jak widać z § 68 ust. 1 r.o.b.h.p. wymagania dotyczą wszystkich rodzajów materiałów i innych przedmiotów, w tym nawet palet.

Zgodnie z § 68 ust. 2 r.o.b.h.p. przy składowaniu materiałów należy:

określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania,

zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.),

zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie,

wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania.

Określenia dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsca, sposobu i dopuszczalnej wysokości składowania pracodawca może dokonać w dokumencie wewnątrzzakładowym, tj. instrukcji magazynowania wewnątrzzakładowego.

Instrukcja magazynowania wewnątrzzakładowego powinna określać miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania dla każdego rodzaju składowanego materiału, a nie tylko dla wybranych materiałów.

Przy magazynowaniu wewnątrzzakładowym pewnych rodzajów materiałów należy pamiętać, iż zgodnie z § 71 r.o.b.h.p. materiały, a w tym i przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinny być ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości, tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu.

Krzysztof Zamajtys, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 27 lutego 2012 r.