Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Ile dni urlopu szkoleniowego przysługuje pracownikowi, który podjął naukę na studiach podyplomowych?

2012-05-09

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Pracownik z inicjatywy pracodawcy podjął naukę na studiach podyplomowych. Pracodawca zawarł z pracownikiem stosowną umowę (w maju 2011 r.), w której przyznał pracownikowi 6 dni urlopu szkoleniowego na przygotowanie się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Pracownik w kwietniu 2012 r. zwrócił się do pracodawcy do przyznanie 21 dni urlopu szkoleniowego, przedkładając zaświadczenie o tym, że odbywane studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej. Czy pracownikowi należy się wyższy wymiar urlopu szkoleniowego?

Odpowiedź:

Skoro studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej, pracownik będzie miał prawo do przedmiotowego urlopu.

Uzasadnienie:

Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych zostały uregulowane w art. 103[1] i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p.

Prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni w przypadku przygotowywania przez pracownika pracy dyplomowej oraz przygotowania się i przystąpienia do egzaminu dyplomowego wynika z art. 103[2] § 1 pkt 4 k.p.

Od 1 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. Nr 196, poz. 1167). W myśl uregulowań zawartych w tym rozporządzeniu warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest m.in. złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych (§ 6).

Poprzednie brzmienie analogicznego przepisu w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 61 z późn. zm.) wskazywało, iż warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest m.in. złożenie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Przedmiotowe zmiana z pozoru kosmetyczna może mieć istotne znaczenie dla prawa pracownika do uzyskania od pracodawcy urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 1032 k.p. Przepis ten wskazuje bowiem wyraźni, iż urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi przygotowującemu pracę dyplomową albo przygotowującemu się do egzaminu dyplomowego.

Wobec powyższego wprowadzenie ww. zmian skutkować może interpretacją, iż w przypadku studiów podyplomowych kończących się złożeniem pracy końcowej lub egzaminu końcowego pracownikowi nie będzie przysługiwało prawo do urlopu szkoleniowego.

Takie stanowisko potwierdziło stanowisko Departamentu Prawa Pracy MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r.

Skoro w przedmiotowym przypadku studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej, pracownik będzie miał prawo do przedmiotowego urlopu.

Jarosław Masłowski, autor współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 8 maja 2012 r.