Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jak wyliczyć składkę zdrowotną, jeśli pracownik choruje przez część miesiąca?

2012-07-03

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Od jakich składników wynagrodzenia nalicza się składkę zdrowotną, jeśli pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy i choruje przez część miesiąca?

Odpowiedź:

Do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wlicza się wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby. Również od dodatku stażowego odprowadza się składkę zdrowotną, ale tylko za tę część miesiąca, w której pracownik nie chorował. Dodatek stażowy wypłacany nie jest wynagrodzeniem składnikiem wynagrodzenia chorobowym, nie podlega więc oskładkowaniu.

Uzasadnienie:

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.), w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku. Takim składnikiem jest przykładowo dodatek stażowy.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – dalej u.ś.o.z., do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników stosuje się przepisy dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Jednakże nie stosuje się wyłączeń wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz nie stosuje się ograniczenia podstawy do kwoty 30-krotności (art. 81 ust. 5 u.ś.o.z.).

W związku z tym od wynagrodzenia chorobowego, mimo że nie stanowi ono podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy naliczyć składkę zdrowotną.

Przy czym należy pamiętać, że dodatek stażowy nie stanowi części wynagrodzenia chorobowego, choć jest wypłacany w okresie pobierania tego wynagrodzenia przez pracownika. Oznacza to, że dodatek stażowy, który jest wypłacany w stałej miesięcznej wysokości, bez względu na absencję pracownika, będzie wyłączony z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, ale tylko za okres choroby. Natomiast będzie oskładkowany za okres, w którym pracownik nie przebywał na zwolnieniu lekarskim.

Małgorzata Kozłowska, autorka współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 27 czerwca 2012 r.