Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jaki organ prowadzi postępowanie w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za wydobycie bez koncesji?

2012-09-24

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska

W starostwie prowadzone jest postępowanie w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za wydobycie bez koncesji po decyzji wstrzymującej wydobycie wydanej przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Wyrobisko jest dość dużych rozmiarów: ok. 2 ha, szacunkowa ilość wydobyta to ok. 20 000 m3.

Pozostaje zdewastowany teren.

Na jakim etapie postępowania i do czego można/należy zobowiązać sprawcę w celu rekultywacji terenu? Jaki organ prowadzi to postępowanie?

W oparciu o jakie przepisy?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) do rekultywacji gruntów po działalności górniczej, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.) – dalej u.o.g.r.l.

Postępowanie w sprawie rekultywacji gruntów po działalności górniczej jest postępowaniem niezależnym od postępowania w sprawie naliczenia opłaty.

Zgodnie z art. 1 u.o.g.r.l. ustawa reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i poprawiania wartości użytkowej gruntów. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych – dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku – art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 20 ust. 1 u.o.g.r.l. osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.

Na podstawie art. 22 ust. 1 u.o.g.r.l. decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania określają:

stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie o których mowa w art. 28 ust. 5 (" Rozmiar ograniczenia wartości użytkowej gruntów ustala się na podstawie dwóch odrębnych opinii rzeczoznawców");

osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów;

kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów;

uznanie rekultywacji gruntów za zakończoną.

Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania tej działalności (art. 20 ust. 4 u.o.g.r.l.).

Lidia Król, autorka współpracuje z publikacją Prawo Ochrony Środowiska

Odpowiedzi udzielono 19 września 2012 r.