Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Co stanowi podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej nauczycielowi, który przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?

2012-10-19

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Nauczycielka pracowała na stanowisku dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca 2012 r. (powierzenie na okres 10 miesięcy), otrzymywała z tego tytułu odpowiednie wynagrodzenie. Od lipca przebywa na ciągłym zwolnieniu lekarskim. W dniu 10 października nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej.

Według jakiego wynagrodzenia należy wyliczyć tę nagrodę, jeśli w chwili obecnej wynagrodzenie jest wypłacane przez ZUS, a u nas jedynie dodatek za staż pracy?

Odpowiedź:

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej lub wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. W podstawie uwzględnione mogą być tylko składniki stałe wynagrodzenia nauczyciela, które otrzymałby gdyby w tym czasie pracował tj. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, (jeśli został nauczycielowi przyznany od 1 września), dodatek funkcyjny, (jeśli został nauczycielowi przyznany od 1 września).

Uzasadnienie:

W myśl § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – dalej r.z.u.o.p., nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający go do tej nagrody. Zgodnie z § 3 ust. 1 r.z.u.o.p. podstawę obliczania nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące nauczycielowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej, a jeżeli jest to dla nauczyciela korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Zatem dla nauczyciela, który nabył prawo do nagrody jubileuszowej przykładowo 20 października wysokość tej nagrody wylicza się na dzień 20 października lub na dzień wypłaty tej nagrody. Wysokość nagrody jubileuszowej oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) - dalej r.s.z.u.w. ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy (§ 2 – § 4 r.s.z.u.w.), czyli:

a) składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz określone procentowo od tych stawek uwzględnia się w wysokości należnej nauczycielowi w danym miesiącu i są to zazwyczaj: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny przyznany na cały rok szkolny, dodatek za warunki pracy, dodatek motywacyjny przyznany na dany okres obejmujący miesiąc obliczania nagrody;

b) składniki wynagrodzenia w wysokościach średnich z miesięcy roku szkolnego:

– dodatek funkcyjny – jeżeli okres wykonywania zadań lub zajęć uprawniających do dodatku był krótszy niż okres roku szkolnego. Stawkę dodatku należy pomnożyć przez liczbę miesięcy, kiedy nauczyciel wykonywał te zadania lub zajęcia i podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc obliczania nagrody;

– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – oblicza się przeciętną miesięczną liczbę godzin z miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc wyliczania nagrody oraz mnoży przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi w dniu miesiącu obliczania tej nagrody.

Jeśli zatem nauczyciel przebywał od początku roku na zwolnieniu lekarskim to do podstawy naliczania nagrody należy uwzględnić tylko składniki stałe wynagrodzenia – takie jakie otrzymałby gdyby w tym okresie pracował.

Uwagi:

W wynagrodzeniu urlopowym nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego za czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela, a zatem w podstawie wypłaty nagrody jubileuszowej nie można uwzględnić średniej za godziny ponadwymiarowe (i inne składniki wynagrodzenia) wypłaconej nauczycielowi w okresie urlopu wypoczynkowego lub podczas zwolnienia lekarskiego.

Przykłady:

Nauczyciel w październiku nabył prawo do nagrody jubileuszowej. We wrześniu i październiku otrzymał wynagrodzenie zasadnicze, dodatek motywacyjny i dodatek za wysługę lat. Jeżeli obliczamy wysokość nagrody jubileuszowej to do podstawy uwzględniamy tylko wynagrodzenie zasadnicze, dodatek motywacyjny i dodatek za wysługę lat.

Agnieszka Kosiarz, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 17 października 2012 r.