Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy prowadząc działalność gospodarczą, opłacając składki KRUS, można następnie przejść na opłacanie składek z ZUS i płacić składki preferencyjne?

2012-11-07

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Czy prowadząc działalność gospodarczą, opłacając składki KRUS, można następnie przejść na opłacanie składek z ZUS i płacić składki preferencyjne?

Od kilku lat jestem ubezpieczona w KRUS jako pracownik, od grudnia rozpoczynam własną działalność gospodarczą i nadal chcę opłacać składki w KRUS. Przewiduję, że w połowie przyszłego roku przekroczę jednak limit opłacania składek KRUS i konieczne będzie przejście do ZUS.

Czy nadal będę mogła wybrać składki preferencyjne?

Odpowiedź:

Tak, chyba że przedsiębiorca w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej prowadził jakąkolwiek pozarolniczą działalność lub wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Okres 24 miesięcy kalendarzowych, w którym przedsiębiorcy przysługuje prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, liczy się od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności, a więc uwzględnia się w nim również okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Uzasadnienie:

W myśl art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s., w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Prawa tego nie mają jednak przedsiębiorca, który: a) prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadził pozarolniczą działalność, b) wykonuje działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (art. 18a ust. 2 u.s.u.s.). Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: 1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 2) twórcę i artystę, 3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, 4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, 5) osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. W konsekwencji rolnik, który wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą, z tytułu której nie podlega ubezpieczeniom społecznym w ZUS, po ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników będzie miał prawa do opłacania z tytułu tej działalności składek na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, jeżeli w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed rozpoczęciem tej działalności nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalność w rozumieniu u.s.u.s. oraz nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Nadmienić równocześnie trzeba, że do okresu 24 miesięcy kalendarzowych, w którym przedsiębiorca ma prawo opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, wlicza się również okres, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników. Okres 24 miesięcy kalendarzowych liczy się bowiem od dnia rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, bez względu na to, czy przedsiębiorca z tego tytułu jest objęty ubezpieczeniami społecznymi w ZUS. Stanowisko zbieżne do wyżej przedstawionego zajął również ZUS w decyzji nr 195 z dnia 24 sierpnia 2011 r., znak: DI/100000/451/513/2011.

Magdalena Kostrzewa, autorka współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 5 listopada 2012 r.