Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od obrotu, należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

2012-11-14

Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Firma zatrudnia powyżej 20 pracowników. Koordynatorzy oddziałów otrzymują poza stałym miesięcznym wynagrodzeniem również miesięczne wynagrodzenie prowizyjne (procent od obrotu).

Dla ułatwienia wynagrodzenie urlopowe danego pracownika wyliczane jest tak jakby normalnie pracował, czyli wypłacana jest prowizja od obrotu za czas, w którym pracownik przebywa na urlopie. Natomiast w podstawie wynagrodzenia urlopowego nie jest uwzględniana średnia prowizja z 3 miesięcy poprzedzających czas urlopu.

Czy postępowanie pracodawcy jest prawidłowe?

Jaki zapis powinien widnieć w regulaminie wynagradzania, aby postępowanie było zgodne z przepisami prawa pracy?

Odpowiedź:

Jeśli zgodnie z przepisami wewnątrzzakładowymi wynagrodzenie prowizyjne od obrotu przysługuje pracownikowi także za czas korzystania z urlopu wypoczynkowego, nie należy uwzględniać go w podstawie wynagrodzenia urlopowego.

Uzasadnienie:

Jak stanowi art. 172 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Sposób ustalania wysokości wynagrodzenia urlopowego określony został w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – dalej r.e.u.w. Zgodnie z § 6 r.e.u.w. ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,

2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,

3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,

4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,

6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,

7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,

8) kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

9) nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,

10) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,

11) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Punktem wyjścia jest zatem ustalenie charakteru poszczególnych składników wynagrodzenia pracownika oraz okresu, za jaki przysługują. I tak, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu (§ 7 r.e.u.w.). Jak wynika natomiast z § 8 ust. 1 r.e.u.w., składniki zmienne wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż miesiąc, co do zasady uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (§ 8 ust. 1 r.e.u.w.). W przypadkach znacznego wahania wysokości takich składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Jeśli chodzi zaś o składniki wynagrodzenia wypłacane za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się je w przyjętych terminach wypłaty tych składników, przy czym okres urlopu jest traktowany na równi z okresem wykonywania pracy.

Wynagrodzenie prowizyjne jako zmienny składnik wynagrodzenia co do zasady powinno zatem podlegać uwzględnieniu w podstawie wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu (ewentualnie 12 miesięcy). Jednakże w sytuacji, gdy przepisy wewnątrzzakładowe w danym zakładzie pracy przewidują, że wynagrodzenie prowizyjne należy się niezależnie od tego, czy pracownik w danym miesiącu korzysta z urlopu wypoczynkowego, w ocenie Autorki, powyższe zasady nie znajdują zastosowania i nie powinno się uwzględniać tego składnika w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego (gdyż wówczas pracownik otrzymałby go de facto dwukrotnie, a nie taka jest idea ustalania wynagrodzenia za czas urlopu). W miesiącu, w którym pracownik korzysta z urlopu otrzymuje zatem prowizję od obrotu (za cały miesiąc) i wynagrodzenie urlopowe z pozostałych składników wynagrodzenia, wśród których prowizja ta nie jest uwzględniana. Przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin wynagradzania) powinny zatem odzwierciedlać stosowaną przez pracodawcę zasadę, czyli wskazywać, że prowizja przysługuje pracownikowi także w czasie urlopu wypoczynkowego (niezależnie od tego, czy pracownik w danym miesiącu korzysta z urlopu czy też nie). Dla jasności można też dodać, że z uwagi na fakt, iż w razie korzystania z urlopu należy się prowizja za cały miesiąc (pełna, nie pomniejszona o dni urlopu) ten składnik wynagrodzenia nie jest uwzględniany w podstawie urlopowej.

Paulina Zawadzka-Filipczyk,

autorka współpracuje z Serwisem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 12 listopada 2012 r.