Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

IASB: poprawka do MSR 36 Utrata wartości aktywów

2013-01-29

W dniu 18 stycznia IASB opublikowała wstępną wersję poprawki do MSR 36 Utrata wartości aktywów pt. Ujawnienia dotyczące kwoty odzyskiwalnej niefinansowych składników aktywów.

IASB opublikowała dokument pt. Ujawnienia dotyczące kwoty odzyskiwalnej niefinansowych składników aktywów, stanowiący wersję wstępną (Exposure Draft ED/2013/1) poprawki do standardu MSR 36 Utrata wartości aktywów. Poprawka ta stanowi propozycję modyfikacji wymogów w zakresie ujawnień zawartych w MSR 36. Wymogi w zakresie ujawnień określone w tej propozycji poprawki do MSR 36 zostały wcześniej określone w opublikowanym w maju 2011 r. MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej.

IASB zaproponowała, żeby usunąć obowiązujące dotychczas wymagania dotyczące ujawniania wartości odzyskiwalnej każdego ośrodka generującego przepływy pieniężne (lub grupy takich ośrodków), w przypadku których przypisana do nich wartość bilansowa wartości firmy lub aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania jest znacząca w porównaniu do całkowitej (z punktu widzenia jednostki) wartości bilansowej wartości firmy lub całkowitej wartości bilansowej aktywów niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania.

Dodatkowo, IASB zaproponowała wprowadzenie obowiązku ujawnienia dodatkowych informacji o każdym ze składników aktywów (w tym wartości firmy) lub ośrodków generujących przepływy pieniężne, w przypadku których w danym okresie sprawozdawczym jednostka ujęła odpis z tytułu trwałej utraty wartości lub dokonała odwrócenia takiego odpisu, jeżeli za wartość odzyskiwalną takiego składnika uznano jego wartość godziwą pomniejszoną o koszty sprzedaży. IASB zaproponowała ujawnienie następujących informacji:

- technik wyceny wykorzystanych do ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz ewentualnych zmian wykorzystywanych technik wyceny, wraz z uzasadnieniem przyczyny zmian, o ile zmiany takie miały miejsce,

- poziomu hierarchii wartości godziwej (zgodnie z rozwiązaniami MSSF 13), do którego kwalifikuje się pomiar wartości godziwej danego składnika aktywów (przy czym przy określaniu poziomu hierarchii nie uwzględnia się, czy dane o kwocie kosztów sprzedaży są obserwowalne),

- jeżeli ustalanie wartości godziwej takiego składnika zostało zaklasyfikowane do poziomu II. lub III. hierarchii ustalania wartości godziwej zgodnie z MSSF 13, wówczas należałoby ujawnić również kluczowe założenia przyjęte przy ustalaniu tej wartości.

Komentarze na temat proponowanej poprawki można przekazywać do dnia 19 marca 2013 r.

Przemysław Czajor