Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Odzież ochronna dla spawacza

2013-04-17

Zgodnie z art. 2376 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Zgodnie z § 3 tego przepisu pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.

Odzież ochronna stosowana przez spawacza jest jednym z rodzajów środków ochrony indywidualnej. Wynika to bezpośrednio z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) dotyczącego szczegółowych zasad stosowania środków ochrony indywidualnej, gdzie w tabeli nr 3 wskazano odzież ochronną jako jeden z rodzajów środków ochrony indywidualnej.

Przepisy dotyczące wymagań odzieży ochronnej stosowanej przez osoby zatrudnione do spawania znajdują się w normie PN-EN ISO 11611:2009 - Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych.

Odzież dla spawaczy to najczęściej ubrania lub kombinezony uszyte z tkanin impregnowanych przeciw palnie i o odpowiednich właściwościach dielektrycznych oraz odporności na działanie drobnych rozprysków płynnego metalu. Powszechnie stosowane są również fartuchy dla spawaczy wykonane ze skór. Konstrukcja odzieży powinna uniemożliwiać zatrzymywanie się na odzieży stopionego metalu. Odzież raczej nie powinna zawierać kieszeni. Jeżeli spodnie posiadają kieszenie, nie powinny one być odchylone od bocznego szwu o kąt większy niż 10 st. Spodnie nie powinny mieć zakładek i mankietów. Zapięcia powinny być tak projektowane by nie tworzyły otworów i fałd. W normie PN-EN ISO 11611:2009 określono podstawowe minimalne wymagania i metody badania dla odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku. Ten typ odzieży przeznaczony jest do ochrony użytkownika przed odpryskami stopionego metalu, oparzeniem podczas krótkotrwałego kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym oraz promieniowaniem ultrafioletowym występującym przy pracach z zastosowaniem łuku elektrycznego.

Wymagania ogólne dotyczące odzieży ochronnej określa norma PN-EN 340:2006 Odzież ochronna - Wymagania ogólne. W PN-EN 340:2006 podano ogólne wymagania z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji, które powinien dostarczać producent wraz z wyrobem. Norma ta nie powinna być stosowana odrębnie, lecz tylko w powiązaniu z inną normą zawierającą wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony.

Krzysztof Zamajtys

Główny specjalista ds. bhp oraz specjalista ds. ppoż. W ramach pracy zawodowej: nadzór nad firmami w zakresie bhp, dokonywanie kontroli i analiz bhp, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp, sporządzanie dokumentacji powypadkowych. Dodatkowe uprawnienia doradcy DGSA - doradcy w zakresie bezpiecznego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych. Aktualnie wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, wcześniej również wykładowca i prowadzący ćwiczenia laboratoryjne z ergonomii i bezpieczeństwa pracy w Laboratorium Ergonomii i Kształtowania Środowiska Pracy na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej Politechnice Warszawskiej.