Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy ukończenie kursu II stopnia o nazwie metodyka pracy pielęgniarki anestezjologicznej, jest zgodne z kwalifikacjami pielęgniarki systemu?

2013-06-07

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy ukończenie kursu II stopnia o nazwie metodyka pracy pielęgniarki anestezjologicznej, jest zgodne z kwalifikacjami pielęgniarki systemu?

Odpowiedź:

Ukończenie przez pielęgniarkę kursu II stopnia o nazwie metodyka pracy pielęgniarki anestezjologicznej nie jest zgodne z kwalifikacjami pielęgniarki systemu.

Uzasadnienie:

Definicję ustawową pielęgniarki systemu określa art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) - dalej u.p.r.m., który stanowi, że przez pojęcie pielęgniarki systemu należy rozumieć pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) - dalej u.z.p.p, w art. 66 ust. 1 ustala następujące rodzaje kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych: szkolenie specjalizacyjne, zwane "specjalizacją", kurs kwalifikacyjny, kurs specjalistyczny, kurs dokształcający. Poprzednio obowiązująca ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 z późn. zm.) w art. 10c ust. 1 przewidywała takie same rodzaje kształcenia podyplomowego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.), które zachowało swoją moc na podstawie art. 102 ust. 1 u.z.p.p, w § 2 ust. 1 określa następujące dziedziny pielęgniarstwa, w których mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo rodzinne, w ochronie zdrowia pracujących, anestezjologiczne i intensywnej opieki, psychiatryczne, onkologiczne, zachowawcze, środowiska nauczania i wychowania, nefrologiczne z dializoterapią, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, ratunkowe, chirurgiczne, kardiologiczne, pediatryczne, oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania - w § 2 ust. 3 rozporządzenia.

Powołane powyżej przepisy prawa nie przewidują kształcenia podyplomowego pielęgniarek w innych rodzajach, niż te opisane w art. 66 ust. 1 u.z.p.p. Dotyczy to zarówno ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, jak też ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dlatego też pielęgniarka, która ukończyła kurs II stopnia o nazwie metodyka pracy pielęgniarki anestezjologicznej nie może być uznana w świetle art. 3 pkt 6 u.p.r.m. za pielęgniarkę systemu. Ukończenie kursu II stopnia o nazwie metodyka pracy pielęgniarki anestezjologicznej nie stanowi również podniesienia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarkę w rodzajach kształcenia podyplomowego określonego przepisami ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Iwona Choromańska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 5 czerwca 2013 r.