Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Nowe przepisy w sprawie sieci gazowych

2013-06-10

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2013 r.

4 czerwca w Dzienniku Ustaw pod pozycją 640 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Nowe przepisy zastępują dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055). Nowe regulacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa funkcjonowania stacji gazowych. W stosunku do rozporządzenia z 2001 r., wprowadzone zmiany i uzupełnienia dotyczą dostosowania przepisów prawa do obecnie obowiązującej wiedzy technicznej i do obecnie dostępnych technologii wykorzystywanych przy projektowaniu i budowie sieci gazowych. Do najistotniejszych zmian należą:

1) jednoznaczne określenie z jakich materiałów można budować sieci gazowe;

2) szczegółowe określenie klas lokalizacji, w jakich możliwe jest budowanie gazociągów oraz wymagań wytrzymałościowych, jakie powinny spełniać sieci gazowe w zależności od klasy lokalizacji,

3) określenie wymagań, jakie należy spełnić przy wykonywaniu skrzyżowań gazociągu z innymi obiektami budowlanymi takimi jak: droga, tory linii kolejowej, linia energetyczna napowietrzna, linia telekomunikacyjna napowietrzna, kanalizacja kablową lub linią kablową podziemną oraz z przeszkodami terenowymi,

4) zmiana i doprecyzowanie odległości pomiędzy gazociągami a innymi elementami infrastruktury podziemnej,

5) doprecyzowanie wymogów dotyczących elementów gazociągu takich jak: kolana, odgałęzienia, armatura zaporowo upustowa,

6) doprecyzowanie przepisów dotyczących zabezpieczenia gazociągu przed korozją,

7) doprecyzowanie przepisów dotyczących poddania gazociągu próbom wytrzymałościowym,

8) wprowadzenie klasyfikacji stacji gazowych ze względu na ciśnienie robocze,

9) doprecyzowanie wymagań dotyczących urządzeń do nawaniania gazu,

10) dodanie przepisów określających wymagania odnośnie instalacji gazowych na przyłączach.

Nowe przepisy wejdą w życie 5 września 2013 r.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska