Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy blaszany obiekt o wymiarach 8 x 12 m niezwiązany z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

2013-06-24

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Czy blaszany obiekt o wymiarach 8 x 12 m niezwiązany z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Obiekt posadowiony jest bezpośrednio na kostce (polbruk), w żaden sposób nie jest zakotwiony do podłoża. Działka została utwardzona i ułożono polbruk na całości – czyli polbruk nie stanowi żadnego fundamentu i nie może być jako taki traktowany.

Obiekt zbliżony jest o 2 m do granic nieruchomości sąsiedniej.

W informacji ustnej w nadzorze budowlanym stwierdzono, że jest to duży budynek i musi być pozwolenie na budowę.

Jeśli obiekt ten nie jest trwale z gruntem związany to czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Czy wymiary obiektu w takim przypadku decydują o konieczności wydania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. przez budynek należy rozumieć "obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach". Do ustawowych kryteriów budynku zalicza się więc m.in. trwałe związanie z gruntem oraz posiadanie fundamentów. Obiekt niespełniający tych kryteriów, lecz wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych i posiadający dach powinien być kwalifikowany jako budowla.

Następnie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 28 ust. 1 pr. bud. roboty budowlane można rozpocząć wyłącznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, chyba że dany rodzaj robót budowlanych został zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w art. 29 pr. bud. Przy czym należy wyjaśnić, że zgodne z art. 3 pkt 7 pr. bud. przez roboty budowlane należy rozumieć "budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego".

Analiza art. 29 pr. bud. pozwala na stwierdzenie, że pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa "wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki". Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanego do budowy obiektu (32 m2) oraz fakt, iż nie spełnia on ustawowego kryterium zakwalifikowania go do budynków należy stwierdzić, że wspomniany przepis nie znajdzie zastosowania. Również analiza pozostałych rodzajów robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę pozwala na stwierdzenie, że nie dotyczą one przedmiotowego obiektu. Dlatego też należy przyjąć, że jego budowa wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto, odpowiadając wprost na kwestie postawione w pytaniu należy stwierdzić, że:

- kwesta trwałego związania obiektu z gruntem jest kryterium decydującym o uznaniu obiektu za budynek, ale nie zawsze decydującym o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę,

- o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przedmiotowej sprawie decyduje zarówno zakwalifikowanie go do kategorii budynków, jak również wielkość powierzchni obiektu.

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 19 czerwca 2013 r.