Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Kto może uzgodnić projekt budowlany pod względem warunków higieniczno-sanitarnych?

2013-08-26

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego

Kto może uzgodnić projekt budowlany pod względem warunków higieniczno-sanitarnych?

Odpowiedź

Projekt budowlany pod względem warunków higieniczno-sanitarnych może uzgodnić państwowy powiatowy inspektor budowlany oraz osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) - dalej u.p.i.s. uzgadniane dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych należy do zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Uzgodnienia projektu pod tym względem może więc państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 1 u.p.i.s. Główny Inspektor Sanitarny może osobie posiadającej wymagane kwalifikacje nadać, w określonym zakresie oraz cofnąć uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Kwalifikacje te zostały określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792) - dalej r.r.s. Zgodnie z § 2 ust. 1 r.r.s. „uprawnienie rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, zwane dalej „uprawnieniem rzeczoznawcy”, przyznaje się osobie, która:

1) ukończyła studia wyższe na kierunku architektura i urbanistyka lub inżynieria środowiska w specjalności inżynieria sanitarna albo na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana;

2) ma co najmniej dziesięcioletnią praktykę zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów, o którym mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) złożyła, z wynikiem pozytywnym, egzamin kwalifikacyjny”.

Zaś zgodnie z ust. 2 tego przepisu „w przypadku osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku budownictwo w specjalności inżynieria budowlana, praktyka zawodowa powinna obejmować praktykę w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego”. Jeśli więc dana osoba posiada  wymagane kwalifikacje i Główny Inspektor Sanitarny nada jej uprawnienia, może ona opiniować projekty budowlane pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. 

Maciej Jastrzębski, autor współpracuje z Serwisem Budowlanym

Odpowiedzi udzielono 23 sierpnia 2013 r.