Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Kto odpowiada za niewykorzystanie przez pracownika 14-dniowego urlopu wypoczynkowego?

2013-11-12

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Kto odpowiada za niewykorzystanie przez pracownika 14-dniowego urlopu wypoczynkowego?

Odpowiedź:

Za udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu. 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W praktyce najczęściej pracownicy dzielą urlop na części, wykorzystując go zgodnie z własnymi potrzebami. Taką możliwość dopuszcza art. 162 k.p., zgodnie z którym na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części, przy czym co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. W konsekwencji, wnioskując o urlop pracownik powinien zadbać, aby co najmniej jedna część wypoczynku w danym roku objęła 14 kolejnych dni kalendarzowych, wliczając w to niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Powyższy obowiązek odnosi się do każdego pracownika, który dysponuje urlopem wypoczynkowym w wymiarze pozwalającym na skorzystanie z nieprzerwanego 14-dniowego wypoczynku.

Zgodnie z art. 282 § 1 pkt 2 k.p. kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu w terminie ustalonym w planie urlopów lub po porozumieniu z pracownikiem będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Sprawcą powyższego wykroczenia może być tylko osoba, na której ciąży obowiązek udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych. Z reguły będzie to pracodawca lub inna osoba (np. bezpośredni przełożony pracownika), która została upoważniona do działania w tym zakresie w imieniu pracodawcy.

Należy podkreślić, że nie w każdym przypadku nieudzielenie pracownikowi 14-dniowego wypoczynku będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Będzie tak tylko wówczas, gdy działanie sprawcy wypełni ustawowe przesłanki wykroczenia, a więc będzie czynem społecznie szkodliwym i zawinionym. Inaczej należy więc rozpatrywać sytuację, gdy pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu nie udziela pracownikowi urlopu mimo wniosku pracownika, a inaczej sytuację, gdy pracownik w ogóle nie wnioskuje o udzielenie mu 14-dniowego urlopu. W tym drugim przypadku naruszenie przepisu art. 162 k.p. nie będzie wynikiem zawinionego działania osoby, na której spoczywa obowiązek udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.     

Katarzyna Pietruszyńska,

autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 7.11.2013 r.