Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Kiedy u przedsiębiorcy powstanie przychód z tytułu sprzedaży gruntu rolnego?

2013-12-12

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

W 2007 r. postanowieniem sądu przysądzono na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą grunt rolny. Nieruchomość została przysądzona w zamian za świadczenie pieniężne dłużnika. Z dniem 1 stycznia 2012 r. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą przekształciła się w spółkę kapitałową.

Majątek firmy osoby fizycznej oprócz powyższego gruntu przejęła spółka. Grunt rolny pozostał majątkiem osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. W 2013 r. aktem notarialnym sprzedano grunt rolny osobie prowadzącej gospodarstwo rolne. Czy  sprzedaż powinna być opodatkowana? Jeśli tak, to z jakiego tytułu?

Odpowiedź:

Odpowiedź na pytanie zależy od tego czy przedmiotowy grunt był przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uzasadnienie:

Przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej są, między innymi, przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środków trwałych ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.). Brzmienie tego przepisu (oraz art. 10 ust. 2 pkt 3 u.p.d.o.f.) powoduje, że jeżeli sprzedawany grunt był przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały (tj. środek trwały niepodlegający amortyzacji – zob. art. 22c pkt 1 u.p.d.o.f.), przychód uzyskany z jego sprzedaży stanowić będzie dla wspólników spółki przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (nie znajduje bowiem zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 14 ust. 2c u.p.d.o.f.). Kosztem uzyskania tego przychodu będzie wartość początkowa tego gruntu wykazana w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zob. art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.).

W przeciwnym razie (tj. jeśli przedmiotowy grunt nie został przez podatnika ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) przychód ze sprzedaży przedmiotowego gruntu stanowić będzie przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (zob. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f.). Przychód z tego źródła powstaje, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.  W przedstawionej sytuacji odpłatne zbycie gruntu nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej oraz nastąpiło po upływie pięciu lat, licząc od końca 2012 r. (roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie gruntu). A zatem w takiej sytuacji sprzedaż przedmiotowego gruntu nie spowoduje powstania u osoby fizycznej podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu (ani żadnych innych skutków podatkowych w tym podatku).

Należy jednak zauważyć, że istnieje ryzyko uznania przez organy podatkowe, iż w przedstawionej sytuacji przychód ze sprzedaży gruntu jest jednak przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej nawet, jeżeli nie został on wprowadzony przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę kapitałową do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały. Organy podatkowe uważają bowiem, że również w innych przypadkach niż wymienione w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku stanowią przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stanowisko takie organy podatkowe reprezentują również odnośnie gruntów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jako środek trwały (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2012 r., ILPB1/415-866/12-2/IM).

 Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że z tytułu sprzedaży przedmiotowego gruntu osoba fizyczna powinna rozpoznać przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (mimo, że działalności gospodarczej już nie prowadzi). Za koszt uzyskania tego przychodu osoba ta mogłaby uznać wartość świadczeń pieniężnych dłużnika, którą to wartość należy uznać za szczególnego rodzaju koszt nabycia gruntu. A zatem w przypadku przyjęcia takiego stanowiska podatnik powinien opodatkować dochód z działalności gospodarczej (zakładam, że przed likwidacją działalności gospodarczej na skutek przekształcenia podatnik był opodatkowany na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym) w wysokości nadwyżki przychody ze sprzedaży gruntu nad wartością świadczeń pieniężnych dłużnika, w zamian za które nabyty został grunt.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 9.12.2013 r.