Bezpłatne newslettery
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Jak rozliczyć przychód spółki komandytowo-akcyjnej po zmianie roku obrotowego dokonanego przed wejściem w życie przepisów nowelizujących?

2014-01-23

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy Podatkowego

Rok obrotowy trwał od dnia 1 października 2012 r. do 30 września 2013. Pierwszy po zmianie rok obrotowy trwa od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r. Komplementariusz uczestniczy w wysokości stanowiącej 0,1% zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy.

Jakie obowiązki podatkowe i sprawozdawcze ciążą na spółce komandytowo-akcyjnej i komplementariuszu?

Czy składając zeznanie roczne do dnia 30 kwietnia 2014 r. komplementariusz, osoba fizyczna, wykazuje w zeznaniu rocznym osiągnięte przychody i koszty tylko z roku obrotowego z dni 30-31 październik 2013 czy także od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2013 r., pomimo że rok obrotowy jest dłuższy?

W jakich terminach spółka powinna sporządzić, zatwierdzić sprawozdanie finansowe?

Kto powinien je zatwierdzić?

Odpowiedź:

Po nowelizacji przepisów u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f. od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo – akcyjne będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle uchwały NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. moim zdaniem w przedstawionej sytuacji nie jest konieczne wykazywanie w zeznaniu rocznym za 2013 r. dochodów za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej jest składane do urzędu skarbowego tylko raz, przez jednego z komplementariuszy, zgodnie z ww. zasadami.

Uzasadnienie:

Po nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.p. i ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. od dnia 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.p.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) wprowadzającym powyższe zmiany w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie natomiast do art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej Spółka, o której mowa w ust. 1, która:

1) powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub

2) dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

– jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Skoro w Państwa sytuacji rok podatkowy spółki komandytowo akcyjnej został zmieniony przed wejściem w życie ustawy to nie powinno budzić wątpliwości, że do końca tego roku (do dnia 30 września 2015 r.) przy rozliczaniu dochodów ze spółki akcjonariuszy i komplementariuszy będą obowiązywał stare zasady rozliczania (nie jest wymagane opłacanie zaliczek w ciągu roku. Podatek płaci się dopiero po podziale zysku. W uchwale składu 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r., II FPS 1/11 NSA stwierdził, że dochód wspólnika będącego akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w przypadku otrzymania przez tegoż akcjonariusza dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku).

Mając na uwadze powyższe moim zdaniem w świetle art. 4 ustawy zmieniającej osoba fizyczna komplementariusz w zeznaniu rocznym za 2013 r. wykaże tylko dochody z tytułu udziału w spółce komandytowo akcyjnej uzyskane w roku podatkowych kończącym się w październiku 2013 r.

Opodatkowaniem podatkiem dochodowym z chwilą jego podziału będzie podlegał również dochód z tytułu udziału w spółce komandytowo akcyjnej za rok podatkowy trwający od dnia 1 listopada 2013 r. do dnia 30 września 2015 r.. W świetle uchwały NSA z dnia 16 stycznia 2012 r. moim zdaniem w przedstawionej sytuacji nie jest konieczne wykazywanie w zeznaniu rocznym za 2013 r. dochodów za okres od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 2013 r. a pogląd Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wyrażony w interpretacji z dnia 9 marca 2012 r., ILPB1/415-1394/11-2/AMN nie da się według mnie zastosować do spółek komandytowo-akcyjnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) - dalej u.r., roczne sprawozdanie finansowe spółek prowadzących księgi rachunkowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Na mocy zaś art. 69 ust. 1 u.r. kierownik jednostki ma 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego na złożenie we właściwym rejestrze sądowym odpowiednich dokumentów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 u.r. kierownikiem jednostki w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej są komplementariusze prowadzący sprawy spółki.

Problem do którego urzędu skarbowego należy złożyć sprawozdanie finansowe, rozstrzyga rozporządzenie Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371 z późn. zm.). W myśl § 4 ust. 3 tego rozporządzenia, w przypadku spółki niemającej osobowości prawnej (a więc i spółki komandytowo-akcyjnej), właściwym miejscowo organem podatkowym, w którym składa się sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego, jest:

1) organ podatkowy właściwy ze względu na adres siedziby spółki, jeżeli przynajmniej dla jednego wspólnika jest on właściwy,

2) organ podatkowy właściwy dla jednego ze wspólników wedle ich wyboru, jeżeli organ podatkowy, o którym mowa w pkt 1, nie jest właściwy dla żadnego ze wspólników, a jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Oznacza to, że sprawozdanie finansowe spółki komandytowo-akcyjnej jest składane do urzędu skarbowego tylko raz, przez jednego z komplementariuszy, zgodnie z ww. zasadami.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego

Odpowiedzi udzielono 20.01.2014 r.