Bezpłatny newsletter
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy pracownicy podmiotu leczniczego udzielającego stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych są zobowiązani do noszenia identyfikatorów?

2011-10-21

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Według słownika ustawy o działalności leczniczej (art. 2 ust. 1 pkt 9) szpital to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, natomiast leczenie uzależnień oraz psychiatryczna opieka zdrowotna określana jest jako świadczenie zdrowotne inne niż świadczenie szpitalne (art. 2 ust. 1 pkt 12).

Czy zatem słuszną jest konkluzja, że pracownicy podmiotu leczniczego (SP ZOZ-u), udzielającego stacjonarnych, całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień nie są zobowiązani do noszenia identyfikatorów, gdyż w znaczeniu ustawy, nie pracują w szpitalu, a tylko do personelu szpitali adresowany jest przedmiotowy obowiązek (art. 36 ust. 1)?

Odpowiedź:

Autorka zetknęła się z zagadnieniem w praktyce. W pytaniu powołano przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) - dalej u.dz.l. Działalność oddziałów psychiatrycznych podlega jednak także przepisom ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.o.z.p. O ile lektura pierwszego z aktów prawnych istotnie może wieść do wniosku, że podmiot udzielający stacjonarnych świadczeń psychiatrycznych nie jest szpitalem, o tyle lektura drugiej z ustaw już takiemu wnioskowi przeczy. Artykuł 3 pkt 2 u.o.z.p. wprost stanowi o szpitalu psychiatrycznym. Co więcej, rozdział 3 u.o.z.p. opisuje tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego. Powołana definicja szpitala zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 9 u.dz.l. nie zawiera twierdzenia, że szpital zajmuje się wyłącznie świadczeniami szpitalnymi. Także przepis art. 36 u.dz.l. dotyczący identyfikatorów nie jest zawarty w przepisach dotyczących szpitala, ale w rozdziale pt "Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne", a szpital psychiatryczny ewidentnie takim podmiotem jest. W tym stanie, wniosek wysnuty w pytaniu należy uznać za niewłaściwy i pracowników oddziałów psychiatrycznych należy wyposażyć w identyfikatory.

Agnieszka Sieńko, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 19 października 2011 r.