Bezpłatny newsletter
    przejdź do newslettera
    drukuj artykuł
    drukuj z listy wydruków
    dodaj do listy wydruków
    wyślij znajomemu

Czy gabinet stomatologiczny może być zlokalizowany na piętrze bez windy?

2012-04-20

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy gabinet stomatologiczny może być zlokalizowany na piętrze bez windy?

Odpowiedź

W pytaniu brak jest informacji, czy chodzi o "gabinet dentystyczny", będący pomieszczeniem, w którym lekarz dentysta wykonuje praktykę zawodową, np. indywidualną praktykę lekarską, czy też chodzi o "gabinet dentystyczny", będący komórką organizacyjną podmiotu leczniczego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.dz.l. pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wymagania, o których mowa powyżej dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych oraz instalacyjnych.

W aktualnym stanie prawnym, do czasu wydania odpowiednich przepisów wykonawczych na podstawie art. 22 ust. 3 u.dz.l., nie dłużej jednak niż do dnia 2 lipca 2012 r. obowiązują dwa rozporządzenia. Odnoszące się do indywidualnych praktyk lekarskich – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej (Dz. U. Nr 20, poz. 254) - dalej r.w.p.u.s.i.p.l. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158) - dalej r.w.p.u.z.o.z., odnoszące się do podmiotów leczniczych.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, iż rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej nie zawiera ograniczeń co do lokalizacji "gabinetu dentystycznego" i co za tym idzie można uznać, iż może być on zlokalizowany na piętrze, bez windy. Należy jednak pamiętać, że te wymogi dotyczące praktyk lekarskich, w stosunkowo krótkim czasie ulegną zmianie i w tej chwili trudno przewidzieć, jakie rozwiązania prawne wprowadzi ustawodawca.

Natomiast, w przypadku gdy "gabinet dentystyczny" miałby być komórką organizacyjną podmiotu leczniczego, to zgodnie z § 14 ust. 1 r.w.p.u.z.o.z., zakład opieki zdrowotnej (podmiot leczniczy) powinien być zlokalizowany w samodzielnym budynku lub w zespole budynków. Zgodnie z ust. 2 dopuszcza się lokalizowanie zakładu opieki zdrowotnej w budynku o innym przeznaczeniu, pod warunkiem:

1. całkowitej izolacji przychodni od innych pomieszczeń w przypadku lokalizacji w budynkach mieszkalnych, co oznacza konieczność m.in. zapewnienia oddzielnego wejścia, gdyż nie może do tego celu wykorzystana wspólna klatka schodowa;

2. całkowitej izolacji przychodni od innych pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego i innych, z wyłączeniem węzłów komunikacji pionowej i poziomej, co oznacza, że w tego rodzaju budynkach, pomieszczenia przychodni wprawdzie musza być oddzielone, ale dostęp do nich może być zapewniony z użyciem wspólnej klatki schodowej.

Należy wskazać, iż generalnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) obiekty budowlane wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w taki sposób, by zapewnić m.in. niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, co może oznaczać m.in. konieczność zainstalowania windy. Należy wskazać, iż budynkiem użyteczności publicznej jest m.in. budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

Katarzyna Godlewska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawo i Zdrowie

Odpowiedni udzielono 16 marca 2012 r.